Mikona - (6) Wilderness - (3) Visimontium - (0) Underdark - (0) M'Chek - (0) Le'Or - (0) Ferrell - (0) Elysia - (0) Deglos - (0) Total players: 9