Wilderness - (3) Deglos - (2) Mikona - (1) Le'Or - (1) Visimontium - (0) Underdark - (0) M'Chek - (0) Ferrell - (0) Elysia - (0) Total players: 7