Wilderness - (3) Elysia - (1) Visimontium - (0) Underdark - (0) Mikona - (0) M'Chek - (0) Le'Or - (0) Ferrell - (0) Deglos - (0) Total players: 4