Mikona - (1) Le'Or - (1) Wilderness - (0) Visimontium - (0) Underdark - (0) M'Chek - (0) Ferrell - (0) Elysia - (0) Deglos - (0) Total players: 2