Elysia - (3) Deglos - (1) Wilderness - (0) Visimontium - (0) Underdark - (0) Mikona - (0) M'Chek - (0) Le'Or - (0) Ferrell - (0) Total players: 4