Deglos - (13) Wilderness - (2) Visimontium - (0) Underdark - (0) Mikona - (0) M'Chek - (0) Le'Or - (0) Ferrell - (0) Elysia - (0) Total players: 15