M'Chek - (2) Le'Or - (2) Wilderness - (0) Visimontium - (0) Underdark - (0) Mikona - (0) Ferrell - (0) Elysia - (0) Deglos - (0) Total players: 4