Le'Or - (8) Wilderness - (2) M'Chek - (1) Elysia - (1) Visimontium - (0) Underdark - (0) Mikona - (0) Ferrell - (0) Deglos - (0) Total players: 12